Specjalizacje

Prawo geologiczne i górnicze

Kancelaria oferuje wsparcie prawne dedykowanego zespołu specjalistów z zakresu prawa geologicznego i górniczego, na które składają się:

 • doradztwo oraz pomoc prawna w przygotowaniu lub dostosowaniu struktury organizacyjnej i kapitałowej przedsięwzięcia do wymogów przewidzianych przez prawo geologiczne i górnicze;
 • kompleksowe wsparcie oraz zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z działalnością geologiczną i górniczą, w tym w procedurze dotyczącej wydania i zmiany koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie kopalin ze złóż;
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz środków odwoławczych od orzeczeń sądów administracyjnych w sprawach geologicznych i górniczych;
 • wsparcie prawne procesów tworzenia zakładów górniczych, opracowania i zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach oraz zasad prowadzenia ruchu zakładów górniczych;
 • bieżąca, kompleksowa obsługa prawna podmiotów z sektora geologicznego i górniczego prowadzona według najwyższych standardów;
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów z zakresu prawa geologicznego i górniczego, w tym umów dotyczących:
  • użytkowania górniczego,
  • wykonania badań, w tym badań geofizycznych i geologicznych, oraz wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej i badań podłoża gruntowego,
  • pozyskania terenu niezbędnego do wykonania inwestycji albo czasowego zajęcia nieruchomości pod inwestycję,
  • wdrażania rozwiązań technicznych oraz zakupu, dostawy i montażu maszyn dla przemysłu geologicznego, górniczego i wydobywczego, a także sprzedaży i dostawy kruszyw;
 • wsparcie prawne przedsiębiorstw geologicznych na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sporach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym w sporach dotyczących szkód górniczych;
 • sporządzanie przekrojowych opinii prawnych i ekspertyz dotyczących wykładni przepisów z zakresu prawa geologicznego i górniczego;
 • kompleksowa obsługa procesów dotyczących przekształcenia lub restrukturyzacji spółek z sektora geologicznego i górniczego.

Masz pytania
do tej specjalizacji?

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Zakłady górnicze

Umowy

Przedsięwzięcia geologiczne i górnicze

Joanna Wojciechowska

adwokat, wspólnik

Joanna Wojciechowska

Justyna Węgrzyn

radca prawny

Justyna Węgrzyn

Rozpoznanie geologiczne dla obiektu SMR

Prawnicy kancelarii świadczyli na rzecz Klienta pomoc prawną w przedmiocie zawarcia umowy o wykonanie badań geologicznych i geofizycznych związanych z lokalizacją obiektu SMR. Wsparcie prawne obejmowało analizę projektów umów dotyczących wstępnego rozpoznania w obszarze geologii przydatności lokalizacji pod realizację obiektu SMR oraz w zakresie badań geologicznych i geofizycznych niezbędnych do takiego rozpoznania. Prawnicy kancelarii przygotowali […]

1 2 3

Wynegocjowanie umowy na wykonanie robót geologicznych w związku z rozbudową DK

Prawnicy kancelarii doradzali Klientowi działającemu w branży geologicznej w przedmiocie zawarcia umowy dotyczącej wykonania robót geologicznych i badań geofizycznych w ramach zamówienia obejmującego rozbudowę jednej z dróg krajowych w Polsce południowo-wschodniej. Wsparcie prawne obejmowało dokładną analizę projektu umowy na wykonanie przez Klienta następujących badań i dokumentacji projektowej: badań geofizycznych, wierceń i sondowań, kolumn inklinometrycznych i […]

1 2 3

Wsparcie prawne wykonawców robót geologicznych w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wierceń

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii wpierają prawnie firmy działające w branży robót geologicznych, w sprawach związanych z roszczeniami przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych otworów badawczych, niezbędnych do określenia warunków geologiczno-inżynierskich na terenie przeznaczonym pod budowę dróg ekspresowych. W związku z realizowanymi przez firmy geologicznie umowami, pomiędzy […]

1 2 3

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy