Czas podsumowań 2023r.

Aktualność / 02.01.2024

Styczeń to czas podsumowania wielu projektów oraz całego ubiegłego roku. Sprawdziliśmy z jakim wynikiem skończyliśmy poprzedni rok w zakresie przygotowywania, opiniowania, negocjowania i zawierania umów.

Umów w 2023 r. było setki i dotyczyły one głównie robót budowlanych, prac projektowych, robót geologicznych, tworzenia konsorcjum oraz kontraktów menadżerskich dla uczestników procesu budowlanego.

Dużą liczbę umów stanowiły również kontrakty na wykonanie, zakup oraz serwis linii technologicznych, urządzeń i wyposażenia dla zakładów produkcyjnych oraz umowy o dostawę surowców i komponentów do produkcji. Opracowaliśmy także wiele umów zapewniających funkcjonowanie zakładów w należytym stanie i gotowości do produkcji, w tym m.in. o utrzymanie techniczne zakładów produkcyjnych i świadczenie innych wyspecjalizowanych usług.

Gdy podsumujemy wartościowo przygotowane, zaopiniowane, czy też wynegocjowane w 2023 r. umowy, to mamy się czym pochwalić i co świętować. Łącznie jest to kwota ponad 1,5 mld zł.