Czy w każdym przypadku spółka może żądać zwrotu środków pieniężnych przelanych z jej konta?

Doświadczenie / 10.08.2023

Sytuacja, która znalazła finał w sądzie, była nietypowa. Nasz Klient wiele lat temu sprzedał spółce z o.o. atrakcyjną nieruchomość, która była obciążona hipoteką na rzecz banku. Kredyt bankowy nie został przez Klienta spłacony, ponieważ spółka nie zapłaciła Klientowi ceny ustalonej w umowie sprzedaży i tym samym hipoteka nadal obciążała nieruchomość. Żeby nie doprowadzić do wypowiedzenia umowy kredytowej i wszczęcia egzekucji z nieruchomości, wspólnik, a zarazem członek zarządu spółki, dokonywał spłaty kredytu w ten sposób, że kwotę stanowiącą równowartość raty kredytowej przelewał z konta spółki na swoje konto związane z obsługą kredytu i w ten sposób realizował wobec banku obowiązek spłaty rat kredytowych. Ten stan trwał wiele lat, do momentu, gdy na skutek wewnętrznych nieporozumień, spółka wystąpiła do sądu o zwrot kwot wypłaconych z jej konta bez podstawy prawnej na konto wspólnika, uznając, że należy jej się zwrot wszystkich wypłaconych w ten sposób wierzytelności wraz z ustawowymi odsetkami.

Sąd orzekający wydał najpierw nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, uwzględniający w całości żądanie pozwu. Nakaz zapłaty został zakwestionowany przez prawników Kancelarii i tym samym sprawa znalazła finał w postępowaniu procesowym. Reprezentując Klienta przed sądem, prawnicy wykazywali, że sytuacja, która doprowadziła do sprawy sądowej, nie powstała z winy Klienta. Spółka oraz pozostali wspólnicy mieli dokładną wiedzę o stanie rozliczeń spółki z pozwanym wspólnikiem, godzili się na taki sposób wypłat, zatem w sprawie nie można mówić o obowiązku zwrotu, bowiem zachodzi okoliczność wyłączająca ten zwrot na podstawie art. 411 pkt 1 KC.

Ta argumentacja znalazła w całości akceptację sądu orzekającego, który oddalił powództwo spółki. Wyrok jest prawomocny.

Dzięki determinacji prawników sprawa zakończyła się dla Klienta pomyślnie, przy czym trzeba mieć świadomość, że kwestie rozliczeń finansowych pomiędzy spółką z o.o., a jej wspólnikiem wymagają ostrożności i dogłębnej analizy jeszcze przed podjęciem czynności faktycznych.