Specjalizacje

Prawo korporacyjne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę spółek handlowych oraz reprezentację w sporach powstałych na tle prawa korporacyjnego. W ramach tej specjalizacji mieszczą się:

 • doradztwo prawno-podatkowe w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • tworzenie spółek prawa handlowego, oddziałów oraz przedstawicielstw, w tym sporządzanie umów i statutów spółek oraz aktów założycielskich;
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych;
 • sporządzanie oraz opiniowanie regulaminów organów spółek — zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • sporządzanie projektów uchwał oraz protokołów z posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów o zarządzanie, umów dotyczących zakazu konkurencji oraz innych umów zawieranych z członkami zarządu i kadrą zarządzającą;
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami;
 • sporządzanie audytów prawnych oraz przeprowadzanie badania due diligence spółek;
 • doradztwo skierowane do wspólników w zakresie przeprowadzania zmian w umowach oraz statutach spółek kapitałowych i osobowych;
 • doradztwo w zakresie zmian struktury właścicielskiej spółki, w tym sporządzanie oraz negocjowanie umów nabycia i zbycia udziałów lub akcji, a także ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych;
 • sporządzanie dokumentów związanych z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych;
 • przeprowadzanie procesów związanych z umorzeniem, przymusowym wykupem oraz odkupem udziałów lub akcji;
 • pomoc prawna dotycząca dziedziczenia praw udziałowych;
 • doradztwo oraz przeprowadzanie kompleksowych procedur łączenia, podziału i przekształceń spółek handlowych;
 • bieżąca obsługa korporacyjna oraz obsługa organów spółek kapitałowych;
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów dotyczących zakupu oraz zbycia przedsiębiorstwa, spółki lub innych składników majątkowych;
 • przeprowadzanie postępowań związanych z wnoszeniem aportu do spółki;
 • sporządzanie opinii oraz ekspertyz prawnych w przedmiocie wykładni obowiązujących regulacji prawa spółek;
 • uczestnictwo na każdym etapie postępowania w sprawach dotyczących prawa wspólnika do kontroli oraz sporządzanie związanych z tym opinii prawnych;
 • doradztwo oraz reprezentacja w sporach pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami a spółką na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, mediacyjnego i arbitrażowego;
 • reprezentacja spółek i wspólników w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek w postępowaniach sądowych;
 • zastępstwo prawne we wszystkich sprawach spornych powstałych na tle Kodeksu spółek handlowych, w tym sprawach związanych z wyłączeniem wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniach przeciwko członkom zarządu, w tym w procesach o zapłatę na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych;
 • przygotowanie i przeprowadzanie procesów restrukturyzacyjnych w spółkach, w tym prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi;
 • wsparcie w likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym w dokonywaniu rozliczeń pomiędzy wspólnikami lub podmiotami likwidowanymi a organami założycielskimi;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego dla kadry zarządzającej i biznesu.

Masz pytania
do tej specjalizacji?

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Due diligence spółek

Łączenie, podział i przekształcenia spółek

Spory na tle stosunków korporacyjnych

Małgorzata Wojciechowska

adwokat, wspólnik zarządzający

Małgorzata Wojciechowska

Joanna Wojciechowska

adwokat, wspólnik

Joanna Wojciechowska

Paulina Kaczmarczyk-Bugajna

radca prawny

Paulina Kaczmarczyk-Bugajna

Doradztwo oraz kompleksowe przygotowanie zmian statutu spółki akcyjnej

Radcowie prawni kancelarii przeprowadzili dla Zarządu spółki z branży górniczej procedurę związaną ze zmianą statutu spółki akcyjnej. Realizacja tego projektu obejmowała przede wszystkim analizę pierwotnej treści statutu oraz przygotowanie propozycji zmian mających na celu ułatwienie oraz przyspieszenie procedur związanych ze zbywaniem akcji, jak również wprowadzenie odpowiednich regulacji dotyczących wypłaty dywidendy. Co istotne, statut ten zasadniczo […]

1 2 3

Skuteczne wsparcie prawne w przeprowadzaniu procesu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Radcy prawni i adwokaci kancelarii przeprowadzili dla Klienta z branży wydobywczej proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Procedura obejmowała kompleksowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie przekształcenia, poczynając od wstępnej analizy prawnej obejmującej m.in. wpływ przekształcenia spółki na prowadzoną przez Klienta koncesjonowaną działalność gospodarczą oraz ustalenie obowiązków, jakie uprzednio należało spełnić w […]

1 2 3

Sprawne i skuteczne przeprowadzanie procesu połączenia spółek kapitałowych

Zespół radców prawnych i adwokatów z sukcesem przeprowadził dla Klienta z branży produkcyjnej proces połączenia spółek kapitałowych. Obie z łączących się spółek były spółkami z o. o., zaś sam proces połączenia polegał na przejęciu całego majątku jednej spółki przez drugą spółkę. Czynności jakie kancelaria przeprowadziła w związku z powyższą procedurą obejmowały m.in.: wstępną analizę prawną, […]

1 2 3

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy