Jak doprowadzić do wykonania umowy, gdy klient nie chce płacić?

Doświadczenie / 14.07.2023

Sprawa zlecona Kancelarii przez Klienta dotyczyła nabywców, którzy podpisali umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, na której Klient budował budynek mieszkalny jednorodzinny. Nabywcy nie wykonali umowy przedwstępnej, nie zapłacili również Klientowi wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez niego w budynku mieszkalnym i jednocześnie bez zgody Klienta, wprowadzili się do tego budynku. Klient wielokrotnie wzywał nabywców do wykonania umowy przedwstępnej sprzedaży i do zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane – jednak bez rezultatu.

Radcy prawni Kancelarii przeprowadzili wszechstronną analizę prawną zaistniałego stanu faktycznego, przygotowali projekty rozwiązań i sformułowali przysługujące Klientowi roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej oraz z przepisów KC. Następnie, działając w imieniu Klienta, przejęli cały proces rozmów i negocjacji z nabywcami. Dalsze działania prawników Kancelarii polegały na przygotowaniu dla Klienta ugody dotyczącej wykonania zobowiązań przez nabywców oraz udziale w negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody. 

Osoby zajmujące bezprawnie budynek mieszkalny należący do Klienta podpisały ugodę i rozpoczęły realizację obowiązków, które zostały w niej zawarte.