Specjalizacje

Nieruchomości

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w sprawach dotyczących nieruchomości, w skład którego wchodzą:

 • sporządzanie audytów prawnych nabywanych nieruchomości, uwzględniających prawo własności, prawa przysługujące osobom trzecim oraz obciążenia nieruchomości;
 • sporządzanie analiz, w tym prawno-podatkowych, dotyczących nabywanych lub wykorzystywanych nieruchomości, z uwzględnieniem sytuacji planistycznej, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ochrony konserwatorskiej i ochrony środowiska, a także wskazywanie najbardziej optymalnych sposobów nabycia nieruchomości;
 • doradztwo i bezpośrednie zaangażowanie w proces nabywania i zbywania nieruchomości;
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów oraz wsparcie prawne w realizacji umów i porozumień dotyczących:
  • nabycia i zbycia nieruchomości, w tym umów przedwstępnych i ostatecznych,
  • uzyskania zgód na wejście w teren nieruchomości oraz odszkodowań z tego tytułu,
  • najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości, z uwzględnieniem dokumentacji związanej z zabezpieczeniem tych umów oraz ich rozwiązaniem,
  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • zarządzania nieruchomościami;
 • doradztwo w zakresie najbardziej optymalnej formy zabezpieczenia umów związanych z nabyciem lub zbyciem nieruchomości;
 • reprezentacja w sporach przedsądowych i postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym roszczeń z tytułu zawartych umów najmu, dzierżawy i użyczenia lub z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • wsparcie prawne oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym między innymi w postępowaniach o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie służebności, uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, podział nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
 • udzielanie porad, sporządzanie opinii i analiz prawnych oraz reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę;
 • wsparcie prawne w zakresie pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz uzyskania zgód na wejście w teren nieruchomości;
 • sporządzanie analiz w zakresie możliwości nabycia nieruchomości rolnych oraz wsparcie i reprezentacja przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w postępowaniach związanych z wyrażeniem zgody na nabycie nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie ustanawiania oraz znoszenia obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych — służebności i hipotek;
 • obsługa firm deweloperskich, w tym sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie i pomoc prawna w realizacji umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych;
 • wsparcie prawne właścicieli i podmiotów zarządzających obiektami komercyjnymi, w tym:
  • wsparcie w komercjalizacji i rekomercjalizacji obiektów, obsłudze i zarządzaniu obiektami oraz w postępowaniach sądowych;
  • wsparcie w sprawach dotyczących rozwiązywania umów z najemcami i dzierżawcami oraz zwrotu lokali, a także w odzyskiwaniu należności;
  • sporządzanie regulaminów oraz innej dokumentacji wewnętrznej regulującej funkcjonowanie obiektów komercyjnych;
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów najmu i dzierżawy, a także dokumentacji związanej z zabezpieczeniem tych umów i ich realizacją.

Masz pytania
do tej specjalizacji?

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Audyty nieruchomości

Obiekty komercyjne

Deweloperzy

Małgorzata Wojciechowska

adwokat, wspólnik zarządzający

Małgorzata Wojciechowska

Monika Grochola

radca prawny

Monika Grochola

Eliza Saganowska

radca prawny

Eliza Saganowska

Dobrze przygotowana i wynegocjowana umowa o świadczenie usług utrzymania technicznego zakładu

Adwokaci i radcy prawni kancelarii opracowali na rzecz Klienta, prowadzącego działalność w branży lotniczej, umowę o świadczenie usług utrzymania technicznego zakładu wraz z jego infrastrukturą, a następnie wynegocjowali warunki umowy z kontrahentem Klienta. W pierwszej kolejności prawnicy dokonali audytu potrzeb Klienta uwzględniającego model biznesowy prowadzonej przez niego działalności operacyjnej. Celem Klienta pozostawało powierzenie administrowania swoim […]

1 2 3

Kolejny obiekt skomercjalizowany

W listopadzie 2023 r. prawnicy Kancelarii zrealizowali na rzecz Klienta działającego w branży deweloperskiej oraz w branży hotelarskiej projekt związany z oddaniem przez Klienta w najem obiektu hotelowego oraz zapewnieniem świadczenia na rzecz najemcy i podnajemców usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem tego obiektu dostosowanych do ich indywidulanych potrzeb. Obiekt, który stanowił przedmiot najmu, w trakcie […]

1 2 3

Jak doprowadzić do wykonania umowy, gdy klient nie chce płacić?

Sprawa zlecona Kancelarii przez Klienta dotyczyła nabywców, którzy podpisali umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, na której Klient budował budynek mieszkalny jednorodzinny. Nabywcy nie wykonali umowy przedwstępnej, nie zapłacili również Klientowi wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez niego w budynku mieszkalnym i jednocześnie bez zgody Klienta, wprowadzili się do tego budynku. Klient wielokrotnie wzywał nabywców do wykonania […]

1 2 3

Sprawdź także...

Nasz zespół Strefa wiedzy