Kolejny raz pracodawcy zostali zaskoczeni zmianami przepisów

Publikacja / 20.11.2023

Zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 2367), dotyczy wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. 

Zmiana obowiązuje już od 17 listopada 2023 r. 

Data 17 listopada 2023 r. ma bardzo istotne znaczenie dla pracodawców, bowiem nałożone na nich obowiązki są zależne od tego czy stanowisko pracy wyposażone w monitory ekranowe istnieje już w zakładzie pracy czy też będzie dopiero tworzone jako nowe stanowisko pracy. 

Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia, pracodawcy w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie dostosują stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w rozporządzeniu zmieniającym. 

Termin na dostosowanie stanowisk pracy do zmienionych przepisów upływa wprawdzie dopiero w maju przyszłego roku, niemniej wcale nie jest to zbyt dużo czasu, aby dokonać przeglądu stanowisk pracy istniejących w zakładach pracy i zaplanować środki finansowe niezbędne na dostosowanie tych stanowisk do nowych regulacji. 

W stosunku do stanowisk pracy tworzonych po 17 listopada 2023 r., wyposażonych w monitory ekranowe, nowe obowiązki należy stosować już na etapie ich powstawania. 

Zgodnie z nową definicją, pod pojęciem stanowiska pracy rozumie się przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem podstawowym (w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika); krzesłem i stołem oraz opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym (w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem).