Państwowa służba geologiczna – zmiany

Publikacja / 31.10.2023

W dniu 28 października 2023 r. częściowo weszła w życie ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 2029).

Na podstawie nowelizacji dokonano zmian w przepisach regulujących działalność państwowej służby geologicznej (psg). Wprowadzono nowelizację przepisów dotyczących realizacji przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zadań psg. W wyniku dokonanej zmiany, PIG-PIB będzie uprawniony do dokonania, na podstawie projektu robót geologicznych, rozpoznania budowy geologicznej kraju oraz ustalenia zasobów złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Ponadto, w konsekwencji zmiany przepisów w zakresie dotyczącym złóż strategicznych, na psg nałożono zadanie opiniowania złóż pod kątem możliwości uznania ich za strategiczne. Minister właściwy do spraw klimatu i środowiska, po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznych obejmujących złoża określone w ar. 10 ust. 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze, będzie każdorazowo rozstrzygał, czy jest zasadne wszczęcie postępowania w sprawie uznania złoża za strategiczne.