Wsparcie prawne w procesie realizacji farm fotowoltaicznych

Doświadczenie / 14.02.2024

Adwokaci i radcowie prawni kancelarii wspierali od strony prawno-biznesowej Klientów w trakcie realizacji przez nich inwestycji związanych z budową instalacji/farm fotowoltaicznych o dużej mocy. Część z nich realizowana była w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a część w formule „wybuduj”.

Prawnicy kancelarii przeprowadzili ocenę dokumentacji i założeń inwestycyjnych, a następnie w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz opracowali dla każdego z Klientów projekty umów na zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji/farm fotowoltaicznych.

Następnie adwokaci i radcowie prawni wspierali Klientów na etapie negocjowania umów. W trakcie  rozmów prowadzonych z wykonawcami prawnicy kancelarii koncentrowali się na wypracowaniu bezpiecznych i korzystnych dla Klientów postanowień umownych przede wszystkim w następującym zakresie:

  • określenia zakresu prac i robót do wykonania;
  • sposobu realizacji, z uwzględnieniem konieczności wykonywania robót w budynkach, w których prowadzona jest bieżąca działalność;
  • zasad i warunków płatności;
  • warunków odbioru inwestycji;
  • wykonania zastępczego;
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji;
  • odstąpienia od umowy;
  • kar umownych;
  • warunków rękojmi i gwarancji.

Prawnicy wspierali także Klientów w trakcie etapu wykonawczego każdej z prowadzonych inwestycji.

Dzięki dobrze przygotowanym umowom na wykonanie inwestycji wszelkie kwestie sporne zostały rozwiązane pomyślnie dla Klientów bez konieczności angażowania się w wieloletnie procesy sądowe.