Wsparcie prawne wykonawcy w procesie rozliczenia z podwykonawcą

Aktualności / 01.06.2023

Wspieramy prawnie Klienta działającego w branży inwestycji infrastrukturalnych, w procesie dotyczącym rozliczenia umowy podwykonawczej zawartej z podwykonawcą, któremu powierzone zostało wykonanie robót z branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, wchodzących w zakres robót realizowanych przez Klienta w ramach zadania dotyczącego budowy drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego jednego z miast na terenie podkarpacia. 

Stan faktyczny sprawy jest o tyle złożony, że w końcowej fazie realizacji umowy podwykonawczej zarówno Klient (wykonawca), jak i podwykonawca złożyli oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy i naliczyli wzajemnie kary umowne z tego tytułu, a dodatkowo na tle rozliczeń pojawiły się liczne sporne kwestie, dotyczące niewykonania pewnego zakresu robót przez podwykonawcę, istnienia wad w wykonanym zakresie robót, skorzystania przez Klienta z wykonania zastępczego oraz potrącenia wierzytelności przysługujących Klientowi z tego tytułu z wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Kancelaria przeprowadziła prawną analizę dokumentacji umownej oraz dokumentacji związanej z przebiegiem całego procesu realizacji umowy podwykonawczej, dokonała prawnej kwalifikacji wzajemnych roszczeń stron, aktualnie natomiast aktywnie uczestniczy i wspiera Klienta w dalszym procesie rozliczeń, w tym przygotowuje i opiniuje wystąpienia stron.