Utrzymanie w obrocie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. o ustaleniu wynagrodzenia prezesa zarządu

Doświadczenie / 14.07.2016

Prawnicy Kancelarii reprezentowali pozwaną spółkę z o.o. w sporze o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników tej spółki, na mocy której ustalono wynagrodzenie prezesa zarządu.

Powyższy spór zaistniał w związku z podjęciem uchwały, na mocy której ustalono warunki umowy o świadczenie usług, która miała być zawarta pomiędzy spółką a prezesem jej zarządu. Uchwała ta została zaskarżona przez wspólnika mniejszościowego powództwem o uchylenie. W ocenie wspólnika mniejszościowego, przewidziane wynagrodzenie było zbyt wysokie, a przez to uchwała je kształtująca naruszała dobre obyczaje, była sprzeczna z interesem spółki, a także miała na celu pokrzywdzenie wspólnika.

Argumentacja Kancelarii skupiała się m.in. na relacji pomiędzy wynagrodzeniem ustalonym w uchwale, a statystycznym wynagrodzeniem należnym kadrze menadżerskiej. Ustalone wynagrodzenie nie odbiegało bowiem od takich uśrednionych wartości. W ocenie Kancelarii wspólnik mniejszościowy nie wykazał również, jakie konkretnie dobre obyczaje zostały naruszone, poprzez ustalenie wynagrodzenia w danej wysokości. Zgodnie z przedstawioną przez Kancelarię argumentacją, powód nie udowodnił żadnej z przesłanek koniecznych do uchylenia uchwały.

Sądy obu instancji podzieliły powyższe stanowisko. Współpraca z Kancelarią zapewniła ww. uchwale stabilność. Uchwała nie została wyeliminowana z obrotu. Odpowiednia „obrona” w procesie o uchylenie uchwały jest zatem w stanie zagwarantować spółce kapitałowej bezpieczeństwo prawne.